Hotels Hoteller

La Prairie Hotel and café La Prairie Hotell og kafé

La Forêt La Forêt July 1st, 2008 01.07.2008

Surely the prettiest setting of any cafe in on the Chamonix Valley floor, the Prairie has been run by the same family for four generations. Sikkert den peneste innstillingen av kafé i på Chamonix Valley gulvet, har Prairie vært drevet av samme familie gjennom fire generasjoner. Set up by a 19th century mountain guide who climbed Mont Blanc 99 times from the front door of the hotel on foot (before the days of lifts), it still offers a warm welcome in simple, traditional rooms, home-made kir and other cordials, crepes, teas and light meals. Satt opp av det 19. århundre fjellfører som klatret Mont Blanc 99 ganger fra inngangsdøren til hotellet til fots (før dager heiser), byr det fortsatt en varm velkomst i enkle, tradisjonelle rom, hjemmelaget KIR og andre cordials , pannekaker, te og småretter. A wonderful place to take a break from a walk, have a light lunch or an early evening drink, watching the light change on Mont Blanc as you sit under the pergola…. Et flott sted å ta en pause fra en tur, har en lett lunsj eller en tidlig kveld drink, ser lyset endres på Mont Blanc mens du sitter under pergolaen ....

Hôtel La Prairie Hôtel La Prairie
53, Chemin Lavousse 53, Chemin Lavousse
74400 Chamonix Mont Blanc, France 74400 Chamonix Mont Blanc, Frankrike
+33 4 50 53 19 96‎ +33 4 50 53 19 96
(Open Summer only) (Open Sommerrute)

P1060312.JPG

Les Lanchers Hotel, restaurant and bar in Les Praz Les Lanchers Hotell, restaurant og bar i Les Praz

La Forêt La Forêt February 14th, 2008 14 februar 2008

Les Lanchers hotell, Les Praz

Les Lanchers is a cheerful and relaxed place on the main street of Les Praz, just a stone's throw from the lift. Les Lanchers er en munter og avslappet sted på hovedgaten av Les Praz, bare et steinkast fra heisen. Outside, it has lovely traditional painted walls with flowers. Utenfor har det nydelig tradisjonell malte vegger med blomster. The rooms are pretty, modern and good value and the restaurant does nice traditional food. Rommene er pen, moderne og god verdi, og restauranten har god tradisjonell mat.

The bar is a laid-back and friendly, ideal for a drink after you come down from Flegere. Baren er et avslappet og vennlig, ideell for en drink etter at du har kommet ned fra Flegere. They also have a large screen satellite TV corner so it's a useful local spot for watching sport – the TV isn't in the main bit of the bar so it's not too intrusive. De har også en stor skjerm satellitt-TV-hjørne så det er en nyttig lokale spot for å se sport - på TV er ikke i hoved bit av baren så det er ikke for påtrengende. Nice cocktails, good local beers and a welcoming atmosphere for everyone. Nice cocktails, gode lokale øl og en innbydende atmosfære for alle.
Lanchers Hotel Lanchers Hotel

Hotel Excelsior Hotel Excelsior

La Forêt La Forêt January 7th, 2008 07.01.2008

Terrasse på Excelsior
Although not strictly in Les Praz, I've included this as it's well worth a mention. Selv om det ikke strengt i Les Praz, har jeg tatt dette som det er vel verdt en omtale. It's about ten minutes walk away in the village of Les Tines, and has a lovely garden with a swimming pool, which you can use if you go for lunch. Det er omtrent ti minutters gange unna i landsbyen Les Tines, og har en nydelig hage med et svømmebasseng, som du kan bruke hvis du går til lunsj. It would be a particularly good place to stay in summer as it's in a very pretty situation and the garden terrace with the pool looks really gorgeous. Det ville være et spesielt godt sted å bo i sommer som den er i en veldig pen situasjon og hagen terrasse med bassenget ser virkelig nydelig.

Over the last few years, it seems to have made huge improvements in the food. I løpet av de siste årene, synes det å ha gjort store forbedringer i maten. The menu sounds delicious, and I have heard very good reports from friends that have eaten there. Menyen høres deilig, og jeg har hørt veldig gode rapporter fra venner som har spist der. I'll try it this summer and report back , purely in the interests of research, you understand! Jeg skal prøve det i sommer og rapportere tilbake, rent av hensyn til forskning, forstår du!

Excelsior website Excelsior nettsted

Auberge La Bagna Auberge La Bagna

La Forêt La Forêt May 9th, 2007 09.05.2007

Auberge La Bagna
(Summer only) (Sommeren bare)
La Bagna has friendly new management for summer 2008 (Fans of former proprietor Alain Peru's cooking needn't worry, as he has opened a restaurant in Chamonix-sud). La Bagna har vennlig ny ledelse for sommeren 2008 (Fans av tidligere innehaverens Alain Perus mat trenger ikke bekymre deg, da han har åpnet en restaurant i Chamonix-Sud). The converted farmhouse is once again the typical French Alpine gite that it was before, with lots of charm. Det omvendt våningshuset er igjen typiske franske Alpine gite at det var før, med masse sjarm. They serve a good breakfast, ice creams in the afternoon, and plan to have a weekly barbecue, which should be excellent – look out for the sign outside for when the grilling will start! De serverer en god frokost, iskrem på ettermiddagen, og planlegger å ha en ukentlig grill, som bør være gode - se etter skilt utenfor for når grilling starter!

The terrace is a good place for families as there's plenty of room beside it for kids to play. Terrassen er et bra sted for familier da det er god plass ved siden av for barna å leke.
They also offer bed and breakfast accomodation. De tilbyr også overnattingsplasser.

Auberge La Bagna Auberge La Bagna

Hotel Eden Hotel Eden

La Forêt La Forêt April 14th, 2007 14 april 2007

Hotel Eden
An excellent hotel, British and Swedish run. Et utmerket hotell, britiske og svenske løpe. It's very reasonably priced with bright, modern, unfussy interiors. Det er veldig rimelig med lyse, moderne, unfussy interiør. They now have apartments on offer as well, which I haven't stayed in but look very nice. Nå har de leilighetene som tilbys også, som jeg ikke har oppholdt deg i, men ser veldig hyggelig. In summer, the terrace bar is a good spot for a glass of wine. Om sommeren er terrassen bar et godt sted for et glass vin.

The restaurant is one of the best in Chamonix – fresh, modern food, beautifully presented, and the maître d' is superb – he's been there for decades and really knows his stuff. Restauranten er en av de beste i Chamonix - frisk, moderne mat, vakkert presentert, og Maître d 'er flott - han har vært der i flere tiår og virkelig kjenner sin ting. There's usually a good choice for veggies too. Det er vanligvis et godt valg for grønnsaker også.
Hotel Eden Hotel Eden

Hotel Les Rhododendrons Hotel Les Rhododendron

La Forêt La Forêt April 14th, 2007 14 april 2007

Les Rhododendron, Les Praz
A super location on the central green of Les Praz, next to the En super beliggenhet på sentrale grønne av Les Praz, ved siden av Flegere lift Flegere løft with a view of the church and Mont Blanc. med utsikt over kirken og Mont Blanc. The terrace is a lovely place to watch the sunset on Mont Blanc with a drink. Terrassen er et herlig sted å se på solnedgangen på Mont Blanc med en drink.

The bar , after its recent refurbishment, is a great place for a drink after coming down from Flegere – it's friendly and cosy with a log fire and regular live music. Baren, etter sin siste oppussing, er et flott sted for en drink etter kommer ned fra Flegere - det er vennlig og koselig med peis og regelmessig levende musikk.

Join Bli med their Facebook group deres Facebook-gruppe to keep up to date with events here – bands, barbecues and so on. å holde seg oppdatert med hva som skjedde her - band, grilling og så videre. The house speciality is a fantastic selection of home-made shots – try the figgy vodka or the caramel. Huset spesialitet er et fantastisk utvalg av hjemmelaget skudd - prøv figgy vodka eller karamell. Some of the finest Vin Chaud in the valley makes this place perfect! Noen av de fineste Vin Chaud i dalen gjør dette stedet perfekt!

Après på Rhododendron, Les Praz, Chamonix

Molly the gorgeous and friendly dog: Molly den praktfulle og vennlig hund:
molly.jpg

The restaurant , has tasty, inexpensive food in generous plates – exactly what you want after a day on the mountain. Restauranten har velsmakende, billig mat i sjenerøse plater - akkurat det du vil etter en dag på fjellet. It's especially nice on summer evenings when you can eat outside on the terrace lit with torches. Det er spesielt hyggelig på sommerkvelder når du kan spise ute på terrassen opplyst med fakler. Ideal for families in summer, as there's a play area for children, and plenty of room for them to run about on the green. Ideelt for familier i sommer, da det er et lekeområde for barn, og god plass for dem å løpe rundt på det grønne.

www.lesrhododendrons.com www.lesrhododendrons.com